Statut

Na temelju članka 6. Ustava Republike Hrvatske (,,Narodne novine”, broj 85/10, 5/14 – pročišćeni tekst) i članka 10. Zakona o političkim strankama (,,Narodne novine” broj – 76/93, 111/96, 164/98, 36/01 i 1/07) osnivačka Skupština stranke Fokus održana dana 07. ožujka 2020. godine donijela je STATUT političke stranke

FOKUS

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom političke stranke Fokus (u daljnjem tekstu: stranka) utvrđuju se naziv, sjedište, znak i pečat, predstavljanje i zastupanje stranke, ciljevi i način djelovanja, članstvo, ustrojstvena (organizacijska) struktura i tijela stranke, način njihovog izbora i opoziva, trajanje mandata te način odlučivanja, ustrojstvene oblike i njihova tijela, sredstva za rad i prestanak te postupak s imovinom u slučaju njenog prestanka.

Članak 2.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Statutu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

2. STATUSNE ODREDBE

2.1. NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 3.

Naziv političke stranke je: Fokus

Sjedište stranke je u Zagrebu.

Adresu stranke u sjedištu određuje Upravni odbor posebnom odlukom.

Članak 4.

Stranka je pravna osoba osnovana u skladu sa zakonom kojim se uređuju političke stranke. Stranka je upisana u Registar političkih stranaka koje vodi ministarstvo nadležno za poslove opće uprave.

Članak 5.

Stranka djeluje na području Republike Hrvatske. Stranka može djelovati i u inozemstvu, sukladno zakonu, statutu, pravnom poretku EU i države u kojoj djeluje. Stranka se može udružiti u međunarodne udruge i asocijacije sukladno političkom svjetonazoru.

2.2. ZNAK I PEČAT

Članak 6.

Stranka Fokus ima znak. Znak čini riječ FOKUS pisana tiskanim slovima i stilizirana slovom ,,O”.

Članak 7.

Stranka Fokus ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm sa znakom u sredini i nazivom stranke.

2.3. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE

Članak 8.

Stranku predstavlja i zastupa predsjednik stranke. Stranku mogu zastupati i predstavljati druge osobe koje ovlasti predsjednik stranke. Ustrojstveni oblici stranke nemaju svojstvo pravne osobe.

3. CILJEVI I NAČIN DJELOVANJA

Članak 9.

Ciljevi stranke su:

 • Manji porezi
 • Manje regulacije
 • Manje zaposlenih u javnom sektoru
 • Manji udio države u gospodarstvu
 • Veća kvaliteta usluge javnog sektora

Osnovni cilj stranke je podizanje kvalitete života građana kroz unaprjeđenje poslovne klime i            podizanje efikasnosti javne usluge u Republici Hrvatskoj.

Članak 10.

Aktivnosti za ostvarivanje ciljeva stranke će biti definirane:

 • Programom stranke koju donosi Skupština stranke
 • Ostalim aktivnostima svih tijela stranke

Članak 11.

Načela kojima će se stranka i sva njena tijela voditi prilikom stavljanja programa i djelovanja stranke:

 • Smanjenje poreznog opterećenja građana i poduzetnika
 • Smanjenje regulacije gospodarstva
 • Smanjenje javnog sektora i podizanje njegove efikasnosti
 • Zaštita i unapređenje osobnih sloboda građana
 • Jačanje neovisnosti institucija i ravnopravnosti građana pred istima
 • Jačanje slobodnog tržišta i zaštite privatne imovine
 • Zaštita okoliša

Članak 12.

U ostvarivanju svojih ciljeva stranka surađuje s drugim političkim strankama, udrugama poslodavaca, udrugama civilnog društva te drugim oblicima udruživanja kao i pojedincima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Stranka može inicirati osnivanja udruga građana.

Članak 13.

Rad i djelovanje stranke je javan. Javnost rada i djelovanja stranke ostvaruje se na javnim skupovima, tribinama, okruglim stolovima, medijskim istupima, tiskanim i internetskim publikacijama te na društvenim mrežama. Središnja tijela stranke te tijela ustrojstvenih oblika stranke mogu raspravljati i odlučivati bez prisutne javnosti.

4. ČLANSTVO

4.1. PRIJEM U ČLANSTVO STRANKE

Članak 14.

Pravo na učlanjenje u stranku ima svaki građanin koji:

 • je državljanin RH
 • je punoljetan
 • je poslovno sposoban
 • nije član niti jedne druge političke stranke
 • je ispunio pristupnicu u papirnatom ili elektroničkom obliku
 • nije osuđivan za kaznena djela

Član stranke predajom upisnice jamči za točnost podataka na istima te daje privolu za obradu osobnih podataka u marketinške svrhe za djelovanje stranke.

Članak 15.

Nakon što se osoba učlani u stranku, stranka ima pravo u roku od 30 dana od primitka upisnice odbiti učlanjenje većinom glasova Upravnog odbora stranke. Ukoliko po isteku 30 dana Upravni odbor nije odbio učlanjenje, novom članu se izdaje članska iskaznica. Format članske iskaznice definira se posebnom odlukom Upravnog odbora.

4.2. DJELOVANJE ČLANOVA

Članak 16.

Članovi stranke djeluju u sklopu tijela stranke i ustrojstvenim razinama prema sljedećim principima:

 • Geografski princip – svaki član djeluje u tijelima stranke prema ustrojstvenim razinama stranke ustrojenim prema geografskim ili administrativnim cjelinama prema adresi stanovanja. Ukoliko član ima prijavljeno i boravište, može biti aktivan i u ustrojstvenim tijelima kojima pripada prema boravištu. Pravo glasa član ima tamo gdje pripada prema adresi stanovanja, osim ukoliko pisanim putem izrazi želju da to učini prema adresi boravišta.
 • Tematski princip – svaki član se može dodatno pridružiti tijelima stranke koja djeluju na tematskom principu. Ukoliko takva tijela imaju vodstvo koje se bira glasanjem, samo članovi stranke koji su ujedno i pripadnici tog tijela imaju pravo glasa.

4.3. EVIDENCIJA I VRSTA ČLANOVA

Članak 17.

Stranka ima Registar članova za čije vođenje je odgovoran Tajnik stranke. Registar članova se vodi prema vrsti i statusu članova. Član ostaje upisan u registar i po prestanku članstva uz promjenu njegova statusa u registru ukoliko sam ne zatraži potpuno brisanje iz evidencije.

Članak 18.  

Statuse članstva za potrebe statističke unutarstranačke evidencije definira Upravni odbor zasebnom odlukom.

Članak 19.

Vrste članstva su:

 • Redovan član
 • Suspendirani član
 • Počasni član
 • Donator

Redovan član je svaki član koji je ispunio upisnicu i upisan je u registar članova. redovan član može biti samo fizička osoba.

Suspendirani član je član koji je odlukom tijela stranke privremeno suspendiran od stranačkog djelovanja.

Počasnim članom se postaje odlukom Skupštine stranke s minimalno ¾ glasova prisutnih članova.

Donatorom se postaje uplatom donacije stranci uz pristanak za uvođenje u Registar članova bez popunjavanja upisnice.

4.4. ČLANARINA

Članak 20.

Odluku o visini članarine donosi Upravni odbor. Članarinu su obvezni plaćati svi redovni članovi. Ukoliko član ne plaća članarinu, a iste nije oslobođen, njegov status prelazi u Suspendiran do uplate zaostalih članarina.

Članak 21.

Članarinu nisu obvezni plaćati sljedeće kategorije članova:

 • Počasni članovi
 • Donatori
 • Suspendirani članovi
 • Nezaposleni studenti (ne računaju se poslovi preko studentskog servisa)
 • Učenici (punoljetni)
 • Korisnici zajamčene minimalne naknade
 • Članovi oslobođeni plaćanja članarine odlukom Upravnog odbora

Članak 22.

Donacije članova (financijske i u naravi) za potrebe aktivnosti stranke se mogu uvažiti kao uplate članarine ukoliko član dostavi dokument koji to potvrđuje. O tome odlučuje tajnik stranke.

Članak 23.

Članovi stranke koji su izabrani ili imenovani dužnosnici i članovi predstavničkih tijela koji primaju plaću ili naknadu za svoj rad u tim tijelima dužni su 5% neto iznosa plaće ili naknade uplaćivati kao dodatak članarini u roku od 15 dana primitka iste. Upravni odbor može većinom glasova pojedine članove osloboditi takve obveze trajno ili na ograničeno vrijeme.

4.5. PRESTANAK ČLANSTVA

Članak 24.

Članstvo u stranci prestaje:

 • Ispisom na vlastiti zahtjev (pisanim putem ili mailom s adrese iz Registra članova)
 • Smrću člana
 • Gubitkom poslovne sposobnosti (dostavom vjerodostojnog dokumenta)
 • Isključenim iz članstva prema odredbama Statuta odlukom tijela stranke ili temeljem etičkog postupka

4.6. ETIČKI POSTUPAK

Članak 25.

Etički postupak se definira zasebnim Pravilnikom o Etičkom postupku koji donosi Upravni odbor na prijedlog Etičkog povjerenstva.

4.7. POČASNO ČLANSTVO

Članak 26.

Članstvo u stranci može biti i počasno. Počasni član stranke može biti fizička ili pravna osoba koja svojim radom i djelovanjem promiče vrijednosti stranke i načela po kojima stranka djeluje. Počasni članovi ne mogu ostvarivati prava i obveze utvrđene ovim Statutom. Svaki član stranke može predlagati počasne članove Upravnom odboru koji odlučuje o tome hoće li se prijedlog proslijediti Skupštini. Odlukom o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština prema čl. 19. ovog Statuta.

4.7. DONATORI

Članak 27.

Članstvo u stranci može biti i vrsta Donator. Donator može biti fizička ili pravna osoba koja svojim donacijama (financijskim i/ili materijalnim) značajno doprinosi djelovanju stranke, a nema ambicije aktivno sudjelovati u radu stranke. Članom Donatorom se postaje prema čl. 19 ovog Statuta.

4.8. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA

Članak 28.

Redovni članovi imaju slijedeća prava:

 • Birati i biti biran u sva tijela stranke
 • Biti kandidiran na stranačkim listama za predstavnička tijela i izvršne dužnosti na svim razinama u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji u skladu s ovim Statutom
 • Sudjelovati u svim aktivnostima Županijske i Lokalne organizacije u kojoj su registrirani
 • Sudjelovati u stranačkim aktivnostima
 • Sudjelovati u radu stranačkih Tematskih tijela
 • Izražavati i širiti osobno mišljenje i stajališta usmeno ili pisano, procjenjivati djelovanja ili propuste u djelovanjima drugih članova ili dužnosnika stranke
 • Pravo zatražiti pomoć stranke u slučaju pretrpljene štete zbog članstva u stranci
 • Nazočiti svim otvorenim sjednicama ustrojstvenih oblika i tijela stranke
 • Biti izvještavani o svim aktivnostima ustrojstvenih oblika i tijela stranke
 • Pokretati političke inicijative o svim pitanjima unutar stranke, organizirati potporu za te inicijative ili se priključiti inicijativama drugih članova
 • Izravno sudjelovati u odlukama stranke osobnim izricanjem stajališta ili posredno o istim odlukama sudjelovati preko svojih predstavnika
 • Upoznati se s prijedlozima koji se izravno na njih odnose te se o njima izjasniti
 • Iskoristiti sve usluge informiranja i obrazovanja koje stranka pruža
 • U slučaju povrede stranačkih prava obratiti se Etičkom povjerenstvu.

Članak 29.

Članovi imaju sljedeće dužnosti:

 • Izbjegavati svako djelovanje i ponašanje koje je protivno ovom Statutu, Programu stranke, interesima ili ugledu stranke
 • Obavijestiti Županijski upravni odbor o pokretanju kaznenog sudskog postupka koji se protiv njega vodi, njegovom tijeku i ishodu. Ukoliko Županijski upravni odbor nije formiran, tada treba obavijestiti povjerenika ili Upravni odbor stranke
 • Osobnim životnim stilom i ponašanjem zauzimati se za načela i program stranke i širiti ga, unaprjeđivati ugled, autoritet i prepoznatljivost stranke
 • Sučeljavati stajališta s drugim članovima u dobroj vjeri
 • Preuzimati obveze i odgovarati za njihovu realizaciju
 • Sudjelovati u (pred) izbornoj kampanji stranke te pružati podršku stranačkim kandidatima
 • Čestito se ponašati za vrijeme unutarstranačkih rasprava, poštivati ljudsko dostojanstvo svih sudionika unutarstranačkih rasprava, izbjegavati nepotrebne sukobe, a za slučaj da do njih dođe upotrijebiti sve mogućnosti koje postoje unutar stranke kako bi se izbjegla sudska rješenja
 • Poštivati Statut stranke kao i ostale stranačke odluke
 • Plaćati članarinu ukoliko nije oslobođen plaćanja iste

Članak 30.

Stranački dužnosnici imaju sljedeće dužnosti:

 • Ponašati se u skladu s višim moralnim standardima kako se to i zahtjeva od dužnosnika jer preuzimaju veću odgovornost za jačanje povjerenja i ugleda stranke
 • Koristiti osobni moralni integritet kako bi osigurali da svaki član pridržava u poštuje ciljeve i načela ovog Statuta

4.9. PRIZNANJA I NAGRADE ČLANOVIMA

Članak 31.

Stranački dužnosnici imaju sljedeće dužnosti:

 • Ponašati se u skladu s višim moralnim standardima kako se to i zahtjeva od dužnosnika jer preuzimaju veću odgovornost za jačanje povjerenja i ugleda stranke
 • Koristiti osobni moralni integritet kako bi se osigurali da svaki član pridržava i poštuje ciljeve i načela ovog Statuta

5. USTROJSTVENA STRUKTURA STRANKE

Članak 32.

Osnovna tijela stranke su:

 • Skupština stranke
 • Upravni odbor
 • Predsjednik stranke
 • Nadzorni odbor stranke
 • Etičko povjerenstvo
 • Tajnik stranke (administrativno – financijski)

Posebna tijela stranke su:

 • Ured stranke
 • Tematska tijela
 • Povjerenik – na lokalnoj ili regionalnoj razini
 • Koordinacijski odbor stranke

Ustrojstvene razine stranke su:

 • Nacionalna – najviša razina
 • Regionalna – županijska razina
 • Lokalna – razina grada ili općine

Napomena: Grad Zagreb se tretira kao regionalna razina, a gradske četvrti kao lokalna razina.

Navedena osnovna tijela stranke se osnivaju na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Tematska tijela se mogu osnivati na svim razinama uz odobrenje nacionalnog Upravnog odbora stranke.

6. OSNOVNA TIJELA STRANKE – NACIONALNA RAZINA

6.1 SKUPŠTINA STRANKE

Članak 33.

Skupština stranke najviše je tijelo stranke. Odluke Skupštine stranke obvezuju sve članove stranke. Članovi Skupštine stranke su svi redovni članovi stranke ukoliko njihov broj ne prelazi tisuću članova, a koji su bili članovi stranke najmanje devedeset dana na dan raspisivanja Skupštine stranke. Ukoliko je broj registriranih članova stranke veći od tisuću, tada Skupštinu stranke čine članovi Upravnog odbora stranke, Nadzornog odbora, predsjednici regionalnih organizacija, predsjednici lokalnih organizacija te izabrani delegati.  

Članak 34.

Skupština stranke obavlja sljedeće poslove:

 • Donosi i mijenja Statut stranke
 • Donosi i mijenja Program stranke
 • Donosi godišnji proračun stranke i usvaja izvještaje o izvršenju proračuna i druga financijska izvješća
 • Usvaja izvješća Upravnog odbora stranke
 • Bira i razrješuje članove Etičkog povjerenstva
 • Bira i razrješuje članove Nadzornog odbora
 • Donosi odluke po prigovoru protiv odluka Upravnog odbora stranke na prijedlog Etičkog povjerenstva
 • Potvrđuje liste kandidata za predstavnička tijela na nacionalnim ili europskim izborima
 • Odlučuje o prestanku rada stranke

Članak 35.

Skupština stranke zajeda najmanje jedanput godišnje (redovna). U slučaju prijevremenih izbora prva Skupština u tekućoj kalendarskoj godini je Izvanredna izborna i to se odgovarajuće primjenjuje na sve razine organizacije. Skupštinu stranke vodi Radno predsjedništvo čije članove predlaže Predsjednik stranke. Članove Radnog predsjedništva mogu predlagati i članovi Skupštine stranke, ako skupe potporu izraženu u potpisima 25% članova Skupštine stranke. Odluku o članovima Radnog predsjedništva donosi Skupština stranke većinom glasova.

Članak 36.

Skupštinu stranke saziva Upravni odbor stranke pozivom svim članovima Skupštine koji mora sadržavati mjesto i vrijeme zasjedanja te dnevni red, a najavljuje se najmanje trideset dana prije zakazanog zasjedanja putem Internet stranice stranke i putem registriranih elektroničkih adresa (e – mail adresa) te putem sms poruka na registrirane brojeve telefona i/ili poruka kroz internetske aplikacije ukoliko drugačije nije moguće dostaviti poziv. Upravni odbor može donijeti odluku o ključu prema kojem se biraju delegati minimalno 15 dana prije sazivanja skupštine. Ukoliko se ne donese nova odluka, vrijedi onakva odluka koja je bila donesena prije posljednjih istovrsnih izbora za koje je takva odluka donesena, a ako nema ni takve odluke tada se primjenjuje način definiranja broja delegata kako je opisano u poglavlju 8.2 Županijska skupština, čl.72.. Upravni odbor na nacionalnoj razini može donijeti ključ za definiranje broja delegata za skupštine svih razina organizacije.

Članak 37.

Izvanrednu skupštinu stranke se saziva na zahtjev:

 • Upravnog odbora stranke
 • Koordinacijskog odbora stranke
 • Najmanje 25% redovnih članova stranke

Izvanredna skupština se saziva najkasnije petnaest dana prije zasjedanja na način propisan za redovnu skupštinu.

Članak 38.

Zasjedanje skupštine će biti punopravno ukoliko istoj nazoči minimalno 1/5 članova Skupštine ili 1/3 svih delegata, ovisno o broju članova koje stranka ima. Odluke se donose većinom od minimalno 50% plus 1 glas ukoliko se ne radi o donošenju odluke koja ovim Statutom nije drugačije definirana.

Članak 39.

Za vrijeme zasjedanja Skupštine stranke vodi se zapisnik kojeg potpisuje zapisničar, a ovjeravaju dva člana Skupštine stranke izabrani većinom glasova. Zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika predlaže Radno predsjedništvo ili 25% članova Skupštine.

6.2 UPRAVNI ODBOR

Članak 40.

Upravni odbor stranke je izvršno tijelo stranke koje koordinira poslovima unutar stranke, provodi i nadzire izvršavanje odluka, forum je za konzultacije, te tijelo koje priprema rad Skupštine stranke. Upravni odbor se sastoji od minimalno sedam, a maksimalno dvadeset i tri člana. Mandat Upravnog odbora traje četiri godine ili do izvanredne izborne skupštine.

Članak 41.

Članovi Upravnog odbora su:

 • Predsjednik stranke
 • Zamjenik predsjednika stranke
 • Do dva potpredsjednika
 • Dva do osamnaest članova Upravnog odbora
 • Tajnik

Članak 42.

Upravni odbor donosi odluke većinom od ukupnog broja članova Upravnog odbora na sjednicama koje se održavaju po potrebi, odnosno barem jedanput kvartalno. U slučaju kada je ishod glasovanja neodlučan, odlučujući glas ima Predsjednik stranke.

Članak 43.

Upravnom odboru predsjeda i njegov rad priprema Predsjednik upravnog odbora kojeg biraju članovi Upravnog odbora većinom glasova na prijedlog Predsjednika stranke. Isto se primjenjuje i na niže razine organizacije u odgovarajućem smislu.

Članak 44.

Upravni odbor obavlja sljedeće poslove:

 • Priprema sjednice Skupštine stranke
 • Donosi odluke o provođenju zadaća dobivenih od Skupštine stranke i nadzire njihovo provođenje
 • Provodi odluke Skupštine stranke
 • Predlaže političke aktivnosti stranke sukladno programu i politikama koje utvrđuje Skupština stranke
 • Predlaže Izborni program stranke na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor i Europski parlament
 • Daje prethodno mišljenje na sporazume o zajedničkom nastupanju na izborima za Predsjednika Republike Hrvatske, zastupnike u Hrvatskom saboru i Europskom parlamentu te poslijeizbornoj suradnji s ostalim političkim strankama u Republici Hrvatskoj
 • Predlaže izborni stožer za pripremu i provedbu izborne promidžbe na izborima za zastupnike u Hrvatskom saboru i Europskom parlamentu
 • Koordinira rad Kluba zastupnika u Hrvatskom saboru te zastupnicima u Europskom parlamentu
 • Raspravlja o potrebi izmjena Programa i Statuta i utvrđuje njihov nacrt
 • Utvrđuje politiku gospodarenja imovinom, brine se o korištenju materijalnih sredstava Stranke i predlaže odgovarajuće odluke
 • Imenuje Predsjednika upravnog odbora
 • Donosi Pravilnik o etičkom postupku na prijedlog Etičkog povjerenstva

6.3 PREDSJEDNIK

 • Donosi odluku o suspenziji člana
 • Osniva i raspušta Županijske organizacije
 • Donosi ključ za odabir delegata za Skupštinu stranke kada se za to steknu uvjeti, primjenjivo na sve ustrojstvene razine stranke
 • Donosi i druge odluke u skladu sa Statutom.

Članak 45.

Predsjednik stranke:

 • Predstavlja i zastupa stranku
 • Izvršava ovaj Statut i Program stranke
 • Izvršava odluke ostalih središnjih tijela
 • Obavještava javnost o utvrđenim politikama
 • Imenuje Tajnika stranke
 • Predlaže imenovanje Predsjednika upravnog odbora te obavlja dužnost Predsjednika upravnog odbora do imenovanja istog
 • Daje naputke Predsjedniku upravnog odbora za pripremu sjednica Upravnog odbora
 • Sklapa sporazume o zajedničkom nastupanju na izborima za Predsjednika Republike Hrvatske, zastupnike u Hrvatskom saboru i Europskom parlamentu te poslijeizbornoj suradnji s ostalim političkim strankama u Republici Hrvatskoj, u skladu sa Statutom
 • Potpisuje kandidacijske liste i kandidature sukladno propisima o izboru
 • Podnosi izvještaj Skupštini stranke o izbornim rezultatima na parlamentarnim, europskim i izborima za predsjednika Republike Hrvatske
 • Obavlja i druge poslove koji ovim Statutom nisu povjereni kojem drugom tijelu stranke

Članak 46.

Mandat Predsjednika traje četiri godine ili do izvanredne izborne skupštine.

6.4 NADZORNI ODBOR

Članak 47.

Nadzorni odbor je tijelo stranke koje vrši stalnu kontrolu nad financijama i imovinom stranke. Nadzorni odbor sastoji se od tri člana koji se biraju na Skupštini stranke. Mandat članova Nadzornog odbora je četiri godine ili do izvanredne izborne skupštine. Na svojoj prvoj sjednici članovi Nadzornog odbora među sobom biraju predsjednika. Članovi Nadzornog odbora odluke donose većinom od ukupnog broja članova.

Članak 48.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti osobe koje obnašaju dužnosti u stranačkim tijelima, zaposlenici stranke ili članovi ili zaposlenici bilo koje organizacije koja financira stranku. Nadzorni odbor izrađuje svoj Pravilnik o radu koji mora biti u skladu s odredbama ovog  Statuta.

Članak 49.

Nadzorni odbor obavlja slijedeće poslove:

 • Razmatra proračun i njegovu provedbu te izrađuje pisanu procjenu koju predstavlja Skupštini
 • Na inicijativu svojeg predsjednika ima pravo na pregledavanje svih dokumenata vezanih za financije i upravljanje imovinom stranke te predsjednik Nadzornog odbora ima pravo zahtijevati podatke i informacije od osoba zaduženih za financije i imovinu stranke, koje su ovi dužni pružiti
 • Kontrolira plaćanje članarina i dodatnih članarina te načine na koje se članarine koriste
 • Izvještava Skupštinu stranke o svojem radu
 • Nadzorni odbor dostavlja mišljenje Skupštini stranke prije usvajanja godišnjeg proračuna
 • Nadzorni odbor mora odmah pisano izvijestiti Skupštinu stranke ukoliko primijeti bilo kakvu  nepravilnost. Skupština stranke je dužna naložiti Upravnom odboru otklanjanje nepravilnosti na koje je upozoren u zadanim rokovima te u roku od šezdeset dana pisano izvijestiti predsjednika Nadzornog odbora. Nagon toga Nadzorni će odbor formulirati prijedlog mjera koje bi se trebale poduzeti kako bi se spriječile buduće nepravilnosti, ali i razjasniti pitanje odgovornosti.
 • Nadzorni odbor mora se pridržavati načela tajnosti podataka i informacija do kojih je došao tijekom svojeg djelovanja a odnose se na pitanja financija i imovine stranke. Podatke i informacije mogu se dati samo osobama ili tijelima koji na to imaju pravo temeljem propisa stranke. Ukoliko bilo koji član prekrši načelo tajnosti Skupština stranke razrješava ga dužnosti.

6.5 ETIČKO POVJERENSTVO

Članak 50.

Etičko povjerenstvo je pravosudno tijelo stranke koje se sastoji od pet članova koji se biraju na Skupštini stranke. Na svojoj prvoj sjednici članovi Etičkog povjerenstva među sobom biraju predsjednika. Članovi Etičkog povjerenstva ne mogu biti osobe koje obnašaju dužnosti u stranačkim tijelima, zaposlenici stranke ili članovi ili zaposlenici bilo koje organizacije koja financira stranku (izuzev članarina). Mandat Etičkog povjerenstva je četiri godine ili do izvanredne izborne skupštine.

Članak 51.

Etičko povjerenstvo mora se pridržavati načela povjerljivosti glede svih informacija i podataka do kojih dođe tijekom obavljanja svojih poslova. Etičko povjerenstvo donosi odluke većinom glasova svih svojih članova.

Članak 52.

Etičko povjerenstvo obavlja slijedeće poslove:

 • Osigurava da stranka djeluje u skladu s odredbama ovog Statuta
 • Daje izvorna tumačenja odredbama Statuta
 • Donosi etički kodeks ponašanja članova i dužnosnika
 • Izrađuje Pravilnik o etičkom postupku te ga predlaže Upravnom odboru za usvajanje
 • Osigurava poštovanje svakog člana i njegovih prava
 • Odlučuje o žalbama
 • Pridonosi rješavanju sukoba u stranci
 • Donosi stajališta i objavljuje preporuke kojima pomaže širenje dosljednog tumačenja i izvršavanja odredaba Statuta
 • Obvezuje člana, ustrojstveni oblik ili tijela stranke na pridržavanje odredbi Etičkog kodeksa ukoliko dođe do povrede neke od odredbi
 • Upozorava na odluke ustrojstvenog oblika ili tijela stranke koje se protive odredbama Statuta, te izdaje obvezujuća mišljenja i o tome izvještava Skupštinu stranke
 • Provodni stegovni postupak protiv prijavljenog člana
 • Odlučuje o prihvatljivosti donacija
 • Podnosi izvješće o svojem radu Skupštini stranke.

Etičko povjerenstvo izrađuje svoj Pravilnik o radu koji mora biti u skladu s odredbama ovog Statuta.

6.6 TAJNIK STRANKE

Članak 53.

Nakon izbora Upravnog odbora i Predsjednika stranke, Tajnika imenuje Predsjednik stranke na mandat od 4 godine ili do izvanredne izborne skupštine.

Članak 54.

Tajnik je dužnosnik stranke koji obavlja slijedeće poslove:

 • Izvršava naloge središnjih tijela stranke
 • Odgovoran je za vođenje Registra članova stranke
 • Upravlja Uredom stranke, te stručnim i administrativno – tehničkim osobljem stranke
 • Koordinira rad ustrojstvenih oblika stranke
 • Obavlja i druge poslove u skladu s ovim Statutom.

Članak 55.

Tajnik obavlja i poslove riznice stoga ne može biti član drugih tijela stranke. U tom smislu, obavlja i slijedeće poslove:

 • Brine o financijama i računovodstvu stranke,
 • Odgovara za financijsko poslovanje stranke
 • Upravlja imovinom stranke
 • Brine o prihodima i primicima, te rashodima i izdacima stranke
 • Priprema ugovore o stjecanju, opterećenju i otuđenju imovine stranke
 • Obavlja i druge poslove skladu s ovim Statutom
 • Sastavlja prijedlog proračuna i izvještaje o izvršenju proračuna kao i druge financijske izvještaje koji se odnosi na imovinski i računovodstveni dio pri čemu mora poštivati propise Republike Hrvatske, daje ga Nadzornom odboru na uvid i po odobrenju objavljuje na Internet stranici stranke.

7. POSEBNA TIJELA STRANKE

7.1 URED STRANKE

Članak 56.

Ured stranke je tijelo koje svakodnevno nadzire rad stranke, prateći djelatnost unutar stranke kao i rad članova zaduženih za različite djelatnosti i zadaće. Uredom stranke upravlja Tajnik stranke. Članove Ureda stranke bira Upravni odbor na prijedlog Tajnika stranke uz suglasnost Predsjednika stranka, a njihov broj može se mijenjati prema potrebi. Za svoj rad Ured stranke podnosi izvješće Skupštini stranke i Upravnom odboru stranke.

 7.2 TEMATSKA TIJELA

Članak 57.

Tematski oblici organiziranja se nazivaju prema odluci Upravnog odbora.

Članak 58.

Upravni odbor može osnivati oblike organiziranja temeljenima na zajedničkom području zanimanja i djelovanja prema određenoj temi. Članstvo u tematskim oblicima organiziranja je otvoreno za članove, simpatizere i sve građane.

Članak 59.

Rad tematskih tijela se regulira posebnim pravilnikom koji izrađuju članovi tematskog tijela, a prihvaća ga Upravni odbor stranke. Pravilnik o njihovom radu može izraditi i Tajnik stranke ukoliko to Upravni odbor ocijeni potrebnim.

7.3 POVJERENIK

Članak 60.

Povjerenik je osoba koju imenuje i razrješava Upravni odbor stranke s ciljem uspostave lokalne ili županijske organizacije u roku od maksimalno godinu dana. Povjerenik ina svojstvo predsjednika lokalne ili županijske organizacije. Povjerenika na razini lokalne organizacije može imenovati i Županijska skupština, ali samo tamo gdje ne postoji lokalna organizacija i ukoliko ne postoji povjerenik imenovan od strane Upravnog odbora.

7.4 KOORDINACIJSKI ODBOR STRANKE

Članak 61.

Koordinacijski odbor stranke čine članovi Upravnog odbora stranke i predsjednici županijskih organizacija stranke. Funkcija mu je koordiniranje između nacionalne, regionalne i lokalne razvojne organizacije.

Članak 62.

Koordinacijskim odborom predsjeda Predsjednik upravnog odbora stranke.

Članak 63.

Županijske organizacije s brojem podružnica i povjerenika većim od pet može formirati Županijski koordinacijski odbor koji čine Županijski upravni odbor i predsjednici i povjerenici svih lokalnih organizacija. Njima predsjeda Predsjednik županijskog upravnog odbora.

8. REGIONALNA RAZINA ORGANIZACIJE

8.1 ŽUPANIJSKA ORGANIZACIJA

Članak 64.

Regionalni organizacijski oblik stranke je Županijska organizacija. Županijske organizacije odgovaraju geografskom teritoriju županija. Stranačka organizacija Grada Zagreba ima status Županijske organizacije.

Članak 65.

Članovi Županijske organizacije registriraju se samo u jednoj organizaciji, s time da mogu pomagati u radu drugih organizacija, ali bez prava glasa prilikom donošenja njihovih odluka. Upravni odbor na nacionalnoj razini osniva županijske organizacije i ima ih pravo raspustiti ukoliko njihovo djelovanje značajno odudara od ciljeva i načela opisanih u odredbama ovog Statuta.

Članak 66.

Svaki član jedne može tražiti premještaj u registar članova druge Županijske organizacije. U roku od deset dana od dana podnošenja zahtjeva, član koji zatraži premještaj, biti će premješten u registar članstva druge Županijske organizacije. To se posebice odnosi na članove koji imaju različito prebivalište u odnosu na boravište.

8.2 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Članak 67.

Županijska skupština je najviše programsko i izborno tijelo na županijskoj razini organizacije. Svi članovi registrirani u Županijskoj organizaciji imaju pravo sudjelovati na Županijskoj skupštini, ali pravo glasa imaju samo oni redovni članovi koji su na dan raspisivanja Županijske skupštine bili registrirani u županijskoj organizaciji najmanje devedeset dana. Zasjedanje Županijske skupštine je punopravno ukoliko je nazočno najmanje 1/3 članova s pravom glasa.

Članak 68.

Ukoliko unutar županijske organizacije postoje formirane minimalno tri lokalne organizacije, tada se prelazi na delegatski sustav gdje su članovi Županijske skupštine predsjednici i povjerenici svih lokalnih organizacija, te po jedan delegat na svakih napunjenih deset članova formirane lokalne organizacije ukoliko nije drugačije definirano odlukom Upravnog odbora na nacionalnoj razini. Delegati se tada smatraju članovima Županijske skupštine.

Članak 69.

Zasjedanje županijske   Županijski upravni odbor najmanje jednom godišnje, tako da u pozivu članovima najmanje petnaest dana prije mora biti naznačeno mjesto i vrijeme održavanja kao i dnevni red. Županijska skupština mora se sazvati u slijedećim slučajevima:

 • Na zahtjev Županijskog upravnog odbora
 • Na pisani zahtjev najmanje 10% redovnih članova Županijske organizacije uz naznačen dnevni red
 • Na zahtjev Upravnog odbora stranke.

Članak 70.

Za vrijeme zasjedanja Županijske skupštine vodi se zapisnik kojeg potpisuje zapisničar, a ovjeravaju dva člana Županijske skupštine stranke izabrani većinom glasova. Njih predlaže Radno predsjedništvo ili 25% članova Županijske skupštine.

Članak 71.

Županijska skupština na svojem redovnom zasjedanju obavlja slijedeće poslove:

 • Bira i razrješuje Županijski upravni odbor osim članova koje imenuju Predsjednik županijske organizacije i Županijski upravni odbor
 • Bira i razrješuje predsjednika županijske organizacije
 • Određuje broj članova Županijskog upravnom odbora koji ne može biti manji od pet niti veći od petnaest članova, a broj članova mora biti neparan
 • Bira i razrješuje delegate za Skupštinu stranke kada broj članova stranke prođe broj predviđen ovim Statutom
 • Utvrđuje godišnji plan rada Županijske organizacije
 • Potvrđuje i mijenja poslovnik o radu županijske organizacije, a koji mora biti u skladu sa ovim Statutom
 • Utvrđuje liste kandidata za županijske izbore kao i liste kandidata koje stranka podržava.

Članak 72.

U slučaju kada je broj članova stranke toliki da se koristi delegatski sustav odlučivanja na razini Skupštine stranke, a ako nije drugačije odlučeno odlukom Upravnog odbora o ključu odabira delegata za Skupštinu stranke, tada se broj delegata Županijske organizacije za Skupštinu stranke definira na način da su članovi Skupštine stranke predsjednici županijskih organizacija, predsjednici lokalnih organizacija te dodatno na svakih punih 30 članova županijske organizacije se ostvaruje pravo na dodatnog delegata.

Članak 73.

Za vrijeme zasjedanja Županijske skupštine stranke vodi se zapisnik od strane Zapisničara kojeg ovjeravaju dva člana Županijske skupštine izabrani većinom glasova. Njih predlaže Radno predsjedništvo ili 25% članova Županijske skupštine te ih se bira većinom glasova.

8.3 ŽUPANIJSKI UPRAVNI ODBOR

Članak 74.

Županijski upravni odbor je izvršno tijelo Županijske organizacije. Županijski upravni odbor sastoji se od najmanje pet, a najviše petnaest članova čiji mandat traje četiri godine ili do izvanredne izborne skupštine. Županijski upravni odbor punopravno odlučuje ukoliko je sjednici nazočno više od polovine ukopnog broja članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova odbora.

Članak 75.

Upravni odbor županijske organizacije čine:

 • Predsjednik županijske organizacije
 • Dva potpredsjednika
 • Dva do deset članova upravnog odbora
 • Predsjednik upravnog odbora (opcionalno)
 • Tajnik

Članak 76.

Županijski upravni odbor obavlja sljedeće poslove:

 • Predlaže godišnji plan za rad Županijske organizacije
 • Izvještava o svom radu Županijsku skupštinu
 • Organizira lokalne aktivnosti stranke
 • Priprema i saziva sjednicu Županijske skupštine
 • Upravlja proračunom županijske organizacije
 • Imenuje i razrješava povjerenike za formiranje lokalnih organizacija

8.4 PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE ORGANIZACIJE

Članak 77.

Predsjednik županijske organizacije:

 • Predstavlja županijsku organizaciju stranke
 • Izvršava ovaj Statut i Program stranke županijske organizacije
 • Izvršava odluke ostalih županijskih tijela
 • Obavještava javnost o utvrđenim politikama
 • Može, ali i ne mora, predložiti imenovanje Tajnika županijske organizacije i Predsjednika Upravnog odbora županijske organizacije te obavlja dužnost Predsjednika županijskog upravnog odbora do imenovanja istog
 • Daje naputke Predsjedniku županijskog upravnog odbora za pripremu sjednica Županijskog upravnog odbora
 • Sklapa sporazume o zajedničkom nastupanju na izborima za župana i županijsku skupštinu te poslijeizbornoj suradnji s ostalim političkim strankama u Republici Hrvatskoj u skladu sa Statutom. Ukoliko na lokalnoj razini ne postoji lokalna organizacija ili imenovan povjerenik, isto vrijedi i za lokalnu razinu
 • Potpisuje kandidacijske liste i kandidature za lokalne izbore sukladno propisima o izborima
 • Podnosi izvještaj Županijskoj skupštini stranke o izbornim rezultatima na lokalnim izborima Republike Hrvatske
 • Obavlja i druge poslove koji ovim Statutom nisu povjereni kojem drugom tijelu stranke, a pripadaju županijskoj organizacijskoj razini stranke

Članak 78.

Predsjednik županijske organizacije bira se na mandat na četiri ili do izvanredne izborne skupštine.

8.5 NADZORNI ODBOR ŽUPANIJSKE ORGANIZACIJE

Članak 79.

Nadzorni odbor županijske organizacije ima tri člana koji među sobom biraju predsjednika na prvoj sjednici. Nadzorni odbor županijske organizacije bira se na mandat od četiri godine ili do izvanredne izborne skupštine.

Članak 80.

Nadzorni odbor županijske organizacije nadzire financijsko i materijalno poslovanje županijske organizacije, te rad županijske organizacije u smislu pridržavanja ovog Statuta.

Članak 81.

Ukoliko nadzorni odbor županijske organizacije utvrdi nepravilnost, mora po saznanju pisanim putem o tome informirati Upravni odbor stranke i Županijski upravni odbor te od Županijskog upravnog odbora tražiti hitno otklanjanje nepravilnosti.

Članak 82.

S obzirom da Nadzorni odbor stranke nadzire sveukupan rad stranke, formiranje Županijskog nadzornog odbora nije obavezno, ali je poželjno i preporučljivo zbog kvalitetnijeg nadzora zakonitosti rada stranke.

8.6 TAJNIK ŽUPANIJSKE ORGANIZACIJE

Članak 83.

Nakon izbora Županijskog upravnog odbora i Predsjednika županijske organizacije stranke, Tajnika županijske organizacije imenuje Predsjednik županijske organizacije stranke na mandat od četiri godine ili do izvanredne izborne skupštine.

Članak 84.

Tajnik županijske organizacije je dužnosnik stranke koji obavlja sljedeće poslove:

 • Izvršava naloge županijskog tijela stranke
 • Odgovoran je za ažuriranje Registra članova stranke u suradnji s Tajnikom stranke
 • Upravlja imovinom županijske organizacije
 • Koordinira rad organizacijskih oblika županijske organizacije stranke
 • Obavlja i druge poslove u skladu s ovim  Statutom

Članak 85.

Tajnik županijske organizacije obavlja i poslove riznice stoga ne može biti član drugih tijela stranke.  U tom smislu, obavlja i sljedeće poslove:

 • Brine o financijama županijske organizacije stranke
 • Brine o prihodima i primicima, te rashodima i izdacima županijske organizacije stranke
 • Priprema ugovore o stjecanju, opterećenju i otuđenju imovine koja je za korištenje organizacije stranke
 • Obavlja i druge poslove u skladu s ovim Statutom
 • Po nalogu Predsjednika županijske organizacije sastavlja prijedlog proračuna i izvještaje o izvršenju proračuna Županijske organizacije kao i druge potrebne financijske izvještaje vezane za rad Županijske organizacije

8.7 TEMATSKA TIJELA ŽUPANIJSKE ORGANIZACIJE

Članak 86.

Tematska tijela na županijskoj organizaciji se mogu organizirati isključivo za teme regionalnih i lokalnih politika.

Članak 87.

Županijski upravni odbor može osnivati oblike organiziranja temeljenima na zajedničkom području zanimanja i djelovanja prema određenoj temi u skladu s Čl. 86 ovog Statuta. Članstvo u tematskim oblicima organiziranja je otvoreno za članove, simpatizere i sve građane.

Članak 88.

Iako Županijski upravni odbor može osnivati Tematska tijela županijske organizacije, isti postaje važeći tek uz potvrdu Upravnog odbora stranke.  Rad tematskih tijela se regulira posebnim pravilnikom koji izrađuju članovi tematskih tijela, a prihvaća ga Županijski upravni odbor stranke. Pravilnik o njihovom radu može izraditi i Tajnik županijske organizacije stranke ukoliko to Županijski upravni odbor ocijeni potrebnim.

9. LOKALNA RAZINA ORGANIZACIJE

9.1 GRADSKA OPĆINSKA ORGANIZACIJA

Članak 89.

Lokalni organizacijski oblik stranke je Gradska organizacija u gradovima te Općinska organizacije u općinama (dalje u tekstu riječi gradska/općinska mijenja riječ lokalna). Lokalne organizacije odgovaraju geografskom teritoriju gradova ili općina. Stranačka organizacija gradskih četvrti Grada Zagreba ima status Lokalne organizacije.

Članak 90.

Članovi Lokalne organizacije registriraju se samo u jednoj organizaciji, s time da mogu pomagati u radu drugih organizacija, ali bez prava glasa prilikom donošenja njihovih odluka.

Članak 91.

Upravni odbor stranke ima pravo raspustiti lokalnu organizaciju ukoliko njezino djelovanje značajno odudara od ciljeva i načela opisanih u odredbama ovog Statuta. Isto to pravo ima i  Županijski upravni odbor uz suglasnost Upravnog odbora stranke.

Članak 92.

Svaki član jedne Lokalne organizacije može tražiti premještaj u evidenciji članstva druge Lokalne organizacije. U roku do 10 dana od dana podnošenja zahtjeva, član koji zatraži premještaj, biti će premješten u registru članstva pod evidenciju druge Lokalne organizacije. To se posebice odnosi na članove koji imaju različito prebivalište u odnosu na boravište.

9.2 GRADSKA / OPĆINSKA SKUPŠTINA

Članak 93.

Lokalna skupština je najviše programsko i izborno tijelo na Lokalnoj razini organizacije. Svi članovi registrirani u Lokalnoj organizaciji imaju pravo sudjelovati na Lokalnoj skupštini, ali pravo glasa< imaju samo oni članovi koji su na dan raspisivanja Lokalne skupštine bili registrirani u lokalnoj registraciji najmanje devedeset dana. Zasjedanje Lokalne skupštine je punopravno ukoliko je nazočno najmanje 1/3 članova s pravom glasa.

Članak 94.

Zasjedanje Lokalne skupštine saziva Lokalni upravni odbor najmanje jednom godišnje, tako da u pozivu članovima najmanje sedam dana prije mora biti naznačeno mjesto i vrijeme održavanja kao i dnevni red.  Lokalna skupština mora se sazvati u slijedećim slučajevima:

 • Na zahtjev Lokalnog upravnog odora
 • Na pisani zahtjev najmanje 25% članova Lokalne organizacije uz naznačen dnevni red
 • Na zahtjev Upravnog odbora stranke ili Županijskog upravnog odbora

Za vrijeme zasjedanja Lokalne skupštine vodi se zapisnik kojeg potpisuje zapisničar, a ovjeravaju dva člana Lokalne skupštine stranke izabrani većinom glasova.

Članak 95.

Lokalna skupština na svojem redovnom zasjedanju obavlja sljedeće poslove:

 • Bira i razrješuje Lokalni upravni odbor osim članova koje imenuju Predsjednik lokalne organizacije i lokalni upravni odbor
 • Bira i razrješuje predsjednika Lokalne organizacije
 • Određuje broj članova Lokalnog upravnog odbora koji ne može biti manji od pet niti veći od devet članova, a broj članova mora biti neparan.
 • Bira i razrješuje delegate za Županijsku skupštinu stranke kada se steknu uvjeti za delegatski princip biranja i odlučivanja u Županijskoj skupštini
 • Utvrđuje godišnji plan rada Lokalne organizacije
 • Potvrđuje i mijenja Poslovnik o radu lokalne organizacije, a koji mora biti u skladu s ovim Statutom
 • Utvrđuje liste kandidata za gradske i općinske lokalne izbore kao i liste kandidata koje stranka podržava

Članak 96.

U slučaju kada je broj članova stranke toliki da se koristi delegatski sustav odlučivanja na razini Županijske skupštine stranke, tada se broj delegata Lokalne organizacije za Županijsku skupštinu stranke definira na način da su članovi skupštine stranke predsjednici lokalnih organizacija te dodatno na svakih punih 10 članova lokalne organizacije se ostvaruje pravo na dodatnog delegata.

Članak 97.

Za vrijeme zasjedanja Lokalne skupštine stranke vodi se zapisnik kojeg potpisuju dva člana Lokalne skupštine izabrani većinom glasova. Njih predlaže Radno predsjedništvo ili 25% članova Županijske skupštine.

9.3 UPRAVI ODBOR GRADSKE/OPĆINSKE ORGANIZACIJE

Članak 98.

Lokalni upravni odbor je izvršno tijelo Lokalne organizacije. Lokalni upravni odbor sastoji se od najmanje pet, a najviše devet članova čiji mandat traje četiri godine ili do izvanredne izborne skupštine. Lokalni upravni odbor punopravno odlučuje ukoliko je sjednici nazočno više od polovine ukupnog broja članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova odbora.

Članak 99.

Upravni odbor lokalne organizacije čine:

 • Predsjednik lokalne organizacije
 • Dva potpredsjednika
 • Dva do četiri članova upravnog odbora
 • Predsjednik upravnog odbora (opcionalno)
 • Tajnik

Članak 100.

Lokalni upravni odbor obavlja slijedeće poslove:

 • Predlaže godišnji plan za rad Lokalne organizacije
 • Izvještava o svom radu Lokalnu skupštinu
 • Organizira lokalne aktivnosti stranke
 • Priprema i saziva sjednicu Lokalne skupštine
 • Upravlja proračunom Lokalne organizacije

9.4 PREDSJEDNIK GRADSKE / OPĆINSKE ORGANIZACIJE

Članak 101.

Predsjednik lokalne organizacije:

 • Predstavlja lokalnu organizaciju stranke
 • Izvršava ovaj Statut i Program stranke te županijske i lokalne organizacije
 • Izvršava odluke ostalih lokalnih tijela
 • Obavještava javnost o utvrđenim lokalnim politikama
 • Može, ali i ne mora, predložiti imenovanje Tajnika lokalne organizacije i Predsjednika upravnog odbora lokalne organizacije, te obavlja dužnost Predsjednika upravnog odbora lokalne organizacije do imenovanja istog
 • Daje naputke Predsjedniku lokalnog upravnog odbora za pripremu sjednica Lokalnog upravnog odbora
 • Sklapa sporazume o zajedničkom nastupanju na lokalnim izborima za gradonačelnika ili načelnika i gradsku ili općinsku skupštinu te o poslijeizbornoj suradnji s ostalim političkim strankama u Republici Hrvatskoj, u skladu sa Statutom
 • Potpisuje kandidacijske liste i kandidature za lokalne izbore sukladno propisima o izborima ukoliko ga za to ovlasti Predsjednik županijske organizacije
 • Podnosi izvještaj  Lokalnoj skupštini stranke o izbornim rezultatima na lokalnim izborima Republike Hrvatske
 • Obavlja i druge poslove koji ovim Statutom nisu povjereni kojem drugom tijelu stranke, a pripadaju lokalnoj organizacijskoj razini stranke

Članak 102.

Predsjednik lokalne organizacije se bira na mandat od četiri godine ili do izvanredne izborne skupštine.

9.5 NADZORNI ODBOR GRADSKE/OPĆINSKE ORGANIZACIJE

Članak 103.

Nadzorni odbor lokalne organizacije ima tri člana koji među sobom biraju predsjednika na prvoj sjednici. Nadzorni odbor lokalne organizacije se bira na četiri godine ili do izvanredne izborne skupštine.

Članak 104.

Nadzorni odbor lokalne organizacije nadzire financijsko i materijalno poslovanje lokalne organizacije, te rad lokalne organizacije u smislu pridržavanja ovog Statuta.

Članak 105.

Ukoliko nadzorni odbor lokalne organizacije utvrdi nepravilnost, mora po saznanju pisanim putem o tome informirati Upravni odbor stranke i Županijski upravni odbor, te od Lokalnog upravnog odbora tražiti hitno otklanjanje nepravilnosti.

Članak 106.

S obzirom da Nadzorni odbor stranke nadzire sveukupan rad stranke, formiranje Lokalnog nadzornog odbora nije obavezno, ali je poželjno i preporučljivo zbog kvalitetnijeg nadzora zakonitosti rada stranke.

9.6 TAJNIK GRADSKE/OPĆINSKE ORGANIZACIJE

Članak 107.

Nakon izbora Lokalnog upravnog odbora i Predsjednika lokalne organizacije stranke, Tajnika lokalne organizacije imenuje Predsjednik lokalne organizacije stranke na mandat od četiri godine ili do izvanredne izborne skupštine.

Članak 108.

Tajnik lokalne organizacije je dužnosnik stranke koji obavlja sljedeće poslove:

 • Izvršava naloge lokalnih tijela stranke
 • Odgovaran je za ažuriranje Registra članova stranke u suradnji s Tajnikom stranke i Tajnikom županijske organizacije
 • Upravlja imovinom kojom raspolaže lokalna organizacije stranke
 • Koordinira rad organizacijskih oblika lokalne organizacije stranke
 • Obavlja i druge poslove u skladu s ovim Statutom

Članak 109.

Tajnik lokalne organizacije obavlja i poslove riznice stoga ne može biti član drugih tijela stranke. U tom smislu obavlja i slijedeće poslove:

 • Brine o financijama lokalne organizacije stranke
 • Brine o prihodima i primicima, te rashodima i izdacima županijske organizacije stranke
 • Priprema ugovore o stjecanju, opterećenju i otuđenju imovine koja je za korištenje lokalne organizacije stranke
 • Obavlja i druge poslove u skladu s ovim Statutom
 • Po nalogu Predsjednika lokalne organizacije sastavlja prijedlog proračuna i izvještaje o izvršenju proračuna Lokalne organizacije kao i druge potrebne financijske izvještaje vezane za rad Lokalne organizacije

10. KANDIDIRANJE I ODLUČIVANJE

Članak 110.

Sva tijela stranke odlučuju javnim glasanjem. Izuzetak od javnog glasanja su sva ona pitanja kod kojih se odlučuje o članovima ili pojedincima (izbor stranačkih dužnosnika ili kandidata za javne i druge funkcije) kada je glasanje tajno.

Članak 111.

Kandidature za dužnosnike stranke počinju objavom datuma Izborne skupštine bilo koje razine stranke na internetskoj stranici stranke. Kandidature se mogu isticati na odgovarajućoj Internet stranici sve dok ne počne točka dnevnog reda utvrđivanje liste kandidata. Kandidature se mogu predati i u pisanom obliku predsjedniku Kandidacijske komisije. Sve kandidature se odnose samo na pozicije za koje su izbori na skupštini predviđeni.

Članak 112.

Svaki redovan član stranke ima pravo kandidirati se, birati i biti biran ukoliko je na dan raspisivanja Skupštine stranke ili Županijske skupštine ili Lokalne skupštine stranke prošlo devedeset dana od dana njegova upisa u registar stranke. Da bi kandidatura bila valjana potrebna je izjava o kandidaturi a ukoliko se odlučuje po delegatskom sustavu tada je za kandidaturu za Predsjednika stranke potrebna i podrška minimalno dvije županijske organizacije. Kandidati će imati mogućnost predstavljanja sebe, programa i ciljeva na Skupštini stranke.

Članak 113.

Za mjesta za koja se bira više kandidata izabrani su oni kandidati koji dobiju najveći broj glasova. U slučaju da se na posljednjem ulaznom mjestu nađu dvojica kandidata sa jednakim brojem glasova, glasanje se ponavlja samo za ta dva kandidata nakon čega je izabran onaj sa više glasova.

Predsjednika i zamjenika predsjednika stranke se bira nad polovičnom većinom (50% plus jedan glas) prisutnih članova Skupštine kojoj je utvrđen kvorum.

11. KLUB ZASTUPNIKA

Članak 114.

Zastupnici stranke u Hrvatskom saboru osnivaju Klub zastupnika stranke ukoliko ih ima dovoljno ili ukoliko ih Upravni obor ovlasti se mogu priključiti drugom klubu zastupnika ili osnovati klub zastupnika zajedno sa pripadnicima drugih stranaka i nezavisnim zastupnicima. Nezavisni zastupnici u Hrvatskom saboru mogu biti članovi Kluba zastupnika. Klub zastupnika donosi Poslovnik.

Članak 115.

Klub zastupnika stranke podnosi izvješće Skupštini stranke.

Članak 116.

Odredbe ove glave Statuta na odgovarajući se način primjenjuju na klubove članova stranke u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

12. UNUTARSTRANAČKA EDUKACIJA

Članak 117.

Svaki član stranke ima pravo na pristup unutarstranačkoj edukaciji. Regionalne podružnice duže su prilikom prijema upoznati članove s osnovama djelovanja stranke.

13. SREDSTVA ZA RAD

Članak 118.

Sredstava za rad stranka ostvaruje od:

 • Članarine
 • Dobrovoljnih priloga (donacija)
 • Organizacije stranačkih manifestacija
 • Izdavačke djelatnosti
 • Prodaja propagandnog materijala
 • Prihoda iz državnog proračuna te proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Prihoda od imovine u svom vlasništvu
 • Iz drugih zakonom dopuštenih izbora

Članak 119.

Korištenje sredstava za rad i materijalnih sredstava stranke nadzire Nadzorni odbor stranke.

14. PRESTANAK RADA STRANKE

Članak 120.

Stranka može prestati djelovati u skladu sa zakonom kojim se uređuju političke stranke. Odluku o prestanku rada stranke donosi Skupština stranke dvotrećinskom većinom redovnih članova. Odukom iz prethodnog stavka odlučit će se o imovini stranke.

16. PRIJELAZNE I ZAVRĐNE ODREDBE

Članak 121.

Osnivačka skupština stranke, nakon konstituiranja i prihvaćanja ovog Statuta, izabrati će tijela i dužnosnike predviđene Statutom na prijedlog Inicijativnog odbora za osnivanje stranke. Do osnivanja Regionalnih organizacija njihova prava i obveze provodit će izabrana tijela i dužnosnici stranke. Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na osnivačkoj skupštini Stranke. Nakon upisa u Registar političkih stranaka Statut će biti objavljen u Narodnim novinama.


Fokus | Sva prava pridržana
Postavke kolačića Web stranice FokusNaBitno.com koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, koristiti anonimizirane informacije u svrhu poboljšanja web stranica, te informirali korisnike vezano uz naše aktivnosti.
Napredne postavke kolačića Web stranice FokusNaBitno.com koriste kolačiće u svrhu analitike i oglašavanja, kako bi mogli pružiti korisnicima najkvalitetniju uslugu, koristiti anonimizirane informacije u svrhu poboljšanja web stranica, te informirali korisnike vezano uz naše aktivnosti. Kroz napredne postavke je moguće kvalitetnije urediti prefrencije.
 • Osnovni kolačići
 • Kolačići vezani uz spremanje privola korisnika (ne sadrže identifikacijske podatke), te kolačići vezani uz anonimizirano praćenje prometa na stranicama (Google Analytics)
 • Analitika
 • Sustav za naprednije praćenje ponašanja korisnika. Svi korisnici su anonimizirani i informacije o njima su svedene na vrstu operativnog sustava i pretraživač (browser) koji koriste.
 • Oglašavanje
 • Kolačići za prilagodbu oglašavanja programa i aktivnosti stranke
 • Društvene mreže
 • Prikaz interaktivnih elemenata društvenih mreža